Sunday, August 14, 2016

42 : HATO BUS (1/156) : MITSUBISHI FUSO AERO KING